Kontakt

SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o.
v skratke SVT, s.r.o.

Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Tel.: +421 53 442 47 48
+421 902 868 090
E-mail: svt(at)svt.sk

Výzva - Mária Smolenová / Dodanie monitorovacej techniky

OZNÁMENIE O VÝZVE NA PREDKLADANIE PONÚK


podľa ustanovení § 9 ods. 3, 4, 5 a ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)

OBSTARÁVATEĽSKÝ SUBJEKT (podľa § 7 ods. 1)
Identifikačné údaje
Úradný názov: Mária Smolenová
IČO:   17 202 256
DIČ:  1020731965
Poštová adresa: Mlynčeky č. 75, 059 76 Mlynčeky
Kontaktné miesto: Mlynčeky č. 75, 059 76 Mlynčeky
Kontaktná osoba: Lucia Balogová
Telefón: + 421 911 115 506
Fax:
E-mail: milanjanna@gmail.com, svt@svt.sk
Adresa hlavnej stránky (URL):

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste. Súťažné a doplňujúce podklady sú voľne dostupné na stránke www.svt.sk. Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu.

 

I.2.      Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1.   Druh verejného obstarávateľa

Iné (uveďte)

            § 7 ods. 1

I.2.2.   Hlavný predmet alebo predmety činnosti

            Priemyselná výroba

I.2.3.   Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1.1. Názov zákazky: Dodanie monitorovacej techniky

II.1.2. Druh zákazky: Tovary

            Hlavné miesto poskytnutia služby: v sídle firmy

            NUTS kód: SK 042

II.2.1. Opis zákazky:

Pre dodávku techniky je požadovaná dodávka:

1 ks monitorovacia báza, 1 ks obslužný softvér vo verzii profesionál, 5 ks monitorovacia teplotná sonda, 3 ks komunikačný modul, 4 ks zdroj, kalibrácia a nastavenie systému

II.2.2. CPV:   38126300-7 Prístroje na pozorovanie teploty alebo vlhkosti na povrchu


II.3.1. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) bez DPH: 5.420,- EUR

II.3.2. Rozdelenie zákazky na časti: Nie.

II.4.1 Predloženie variantných riešení: Nie

II.4.2 Trvanie zmluvy v kalendárnych dňoch od zadania zákazky:   60 dní


III. PODMIENKY ÚČASTI

Uchádzač  preukáže splnenie podmienku osobného postavenia:

a) podľa § 26 ods.2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, a to aktuálnym dokladom  o oprávnení dodávať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, v originálnom rovnopise alebo v úradne overenej kópii.

IV.1.1. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONUKY

Obstarávateľský subjekt na vyhodnotenie ponuky stanovil jediné kritérium a to cenu. Obsahom kritéria je najnižšia cena v ponuke uchádzača za dodanie tovaru. V tomto kritériu bude teda úspešný ten uchádzač, ktorý navrhne za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu cenu. Pre posudzovanie ceny použitej ako kritérium na vyhodnocovanie ponúk sa použije cena bez DPH.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia: Nie

IV.2. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľský subjekt: 1/VO/JNX/2014

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Obstarávateľský subjekt umožnil neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k Výzve na predkladanie ponúk, k súťažným podkladom a zmluve o poskytnutí služby, a to na svojom webovom sídle: http://www.svt.sk/vo, pričom tento prístup je umožnený všetkým záujemcom počínajúc dňom 11.09.2014 až do lehoty na predkladanie ponúk.

IV.2.3.  Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum a čas: 15.10.2014  do 12:00 hod.

IV.2.4. Dátum, čas a miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa

15.10.2014  čas: 13:00 hod. v administratívnej časti píly JANEX v kancelárii Márie Smoelnovej. Otváranie ponúk, ktoré boli predložené v lehote na ich predkladanie bude neverejné, t.j. bez účasti uchádzačov. 

IV.2.5. Lehota viazanosti ponúk: Lehota viazanosti prijatých ponúk začína plynúť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a končí dňom  30.10.2015

V.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

V.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: Áno

Odkaz na projekt a program: Predmet zákazky je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2: Energetika, Opatrenie 2.1: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

V.2. Ďalšie informácie:

Obstarávateľský subjekt uzatvorí s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok postupu zadávania zákazky podľa § 9 zákona o verejnom obstarávaní za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v súlade s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Predmetná zmluva je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Keďže zadanie zákazky – uzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha kontrole a schváleniu poskytovateľom finančných prostriedkov zmluvy o poskytnutí NFP ponuka bude podľa § 44 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní prijatá s odkladacou podmienkou na výsledok a schválenie dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstarávania.

VI. DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK NA WEBOVOM SÍDLE OBSTARÁVATEĽSKÉHO SUBJEKTU:   11.09.2014Podklady na stiahnutie:

Celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.

Najstaršia celoslovenská kontraktačno-predajná výstava s medzinárodnou účasťou, zameraná predovšetkým na stavebníctvo, bývanie, doplnky bývania.